Image

Digital Transformation Services

เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคดิจิทัล Artiligent ยินดีให้คำปรึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วางยุทธศาสตร์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ด้วยประสบการณ์จากทีมที่ปรึกษาของเรา

เราช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาลูกค้าของเราในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร ด้วย End-to-End digital transformation services จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้เห็นอย่างเด่นชัด และช่วยให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้

เราให้คำแนะนำ แนวทางในการพัฒนา/จัดหาเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการ และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน ด้วยทีมที่ปรึกษาประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) การจัดการข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่, AI และ Machine Learning, Process Automation Platform ด้วย Low code, RPA และ Platform ชั้นนำในปัจจุบัน

Image

Our Digital Transfromation Services
A Catalyst for your business growth

Business Consulting

จัดทำยุทธศาตร์การผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลที่ช่วยให้องค์กรไปสู่เป้าหมายได้จริง โดยมี Roadmap การดำเนินการที่เหมาะสม เป็นไปได้ ด้วยประสบการณ์การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของทีมที่ปรึกษา

Tech Consulting

พัฒนา ปรับปรุง Technology/Solution ที่มีอยู่เดิม, เร่งการนำ Digital Technology ใหม่มาปรับใช้, R&D โครงการใหม่ และแนะนำ Best practice Platform / Solutions ที่เหมาะสม

Discovery Phase

จัดทำ/กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน ด้วยการศึกษา และวิเคราะห์ความต้องการขององค์กร การวิเคราะห์/เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงาน การจัดทำ Prototype และ Proof of Concept (POC)

Custom Solutions

พัฒนา Solutions เฉพาะให้กับองค์กรของท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ ด้วยประสบการณ์การพัฒนาระบบเฉพาะองค์กร มากว่า 20 ปี

Trive in fast-paced and volatile business landscape
with Digital Transformation Services from Artiligent.

Digitize and Digitalize

ใช้แนวคิด digital-first นำ ในการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล พร้อมกับเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในกระบวนการทำงาน เราช่วยลูกค้าของเราจำนวนมากในการปรับกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัลที่ช่วยนำลูกค้าเราก้าวหน้าไปอีกระดับ

Make better decisions

ช่วยเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมหาศาลให้เป็นข้อมูลสรุปเพื่อช่วยตัดสินใจ สามารถบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้ ช่วยให้ท่านมีความได้เปรียบจากข้อมูลที่มี โดยใช้ Data Science, Big Data, ML & AI เพื่อนำไปวิเคราะห์และแสดงผลได้ตามที่ต้องการ

Scale with ease

ขยายธุรกิจได้รวดเร็ว คล่องตัว และเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้รวดเร็ว ทีม Cloud, DevOps ของเราสามารถช่วยในการนำระบบขึ้น Cloud เพื่อให้ขยายความสามารถในการให้บริการได้อย่างยืดหยุ่น โดยมั่นใจในประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องในการให้บริการระบบได้อย่างเต็มที่

Find new business model

สร้างและเปิดตัวรูปแบบธุรกิจดิจิทัลใหม่ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าของท่าน นำส่งคุณค่าสำคัญให้กับลูกค้าของท่าน ทีมที่ปรึกษาเรายินดีให้คำปรึกษาให้ท่านประสบความสำเร็จ ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างยั่งยืน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า สร้างกระแสรายได้ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของท่าน

Digital Transformation Step by Step

1. Business transformation readiness assessment

ทำการวิเคราะห์ Maturity Level ขององค์กรของคุณอย่างละเอียดร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และ จัดทำ Business Case, กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำหรับวิสัยทัศน์ทางธุรกิจในอนาคตที่ต้องการ ตลอดจนประเมินความพร้อมของธุรกิจของท่านสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้

2. Strategic deep dive

สร้างแผนงานที่ชัดเจน กำหนด KPI ที่ชัดเจน และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จที่ช่วยกำหนดแนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ

3. Technology consulting

เมื่อเรามีภาพรวมของสิ่งที่ต้องการ และวัตถุประสงค์หลักแล้ว เราจะกำหนด Solution ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย และกำหนดกลุ่มเทคโนโลยีที่จำเป็น

4. Discovery Phase

ในระหว่างขั้นตอนการค้นหา เราจะสรุปขอบเขตของ Solution ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการประเมินความพร้อมทางธุรกิจ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ข้อมูลการวิจัยตลาด และประเด็นสำคัญอื่นๆ โดยส่งมอบผลลัพธ์ทั้งหมดที่จำเป็น เพื่อเริ่ม Implementation

5. Implementation

เราพัฒนา/จัดหา Solution ที่จำเป็น และดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่จำเป็น เพื่อให้องค์กรปรับเปลี่ยนไปตามที่ต้องการ ทีมที่ปรึกษาของเราจะช่วยควบคุมกระบวนการนำไปใช้งาน ดูแลกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงการ และการรับประกันคุณภาพของระบบ โดยมีการประเมินอย่างสม่ำเสมอ และมีการติดตามความสำเร็จของกระบวนการ

6. Scaling and quality assurance

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอน Implementation ทีมที่ปรึกษาของเราจะทำการทดสอบคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์วิธีการรับประกันคุณภาพระดับสูง เพื่อให้แน่ใจว่า Solution ที่ Implement ไปนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ เรายังช่วยคุณขยายผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีนี้ไปทั่วทั้งองค์กรของท่านด้วย

7. Handover and knowledge transfer

เมื่อกระบวนการข้างต้นเสร็จสิ้น เราจะดำเนินการถ่ายโอนความรู้อย่างละเอียด โดยมอบเอกสารทางเทคนิคที่มีอยู่: ภาพรวมสถาปัตยกรรม เอกสารการวิเคราะห์/ออกแบบ บันทึกการประชุม ไฟล์การนำเสนอ และอื่นๆ นอกจากนี้เรายังดำเนินการจัดสัมมนาผ่านเว็บ และการประชุมทางวิดีโอสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักให้ตามความต้องการ

Contact Us / ติดต่อเรา

Telephone : +66 62 926 5419
Email :
Opening Hours : Mon-Fri 9:00-18:00